I. Privacy Policy

1. Inleiding

Dit privacy beleid legt uit hoe PB PLUS omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met PB PLUS in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

PB PLUS hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. PB PLUS behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft PB PLUS evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van PB PLUS op dit gebied kent en begrijpt.

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

PB PLUS is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn: PB Plus: Sint-Dionysiusstraat 48, 9051 Sint-Denijs-Westrem; 0599.859.876; info@pbplus.be; 0493/82.24.62.

PB PLUS is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. PB PLUS bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

PB PLUS kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens PB PLUS en volgens de instructies van PB PLUS te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van PB PLUS’ genoemd).

3. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt PB PLUS ?

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die PB PLUS kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met PB PLUS.

Hierbij wordt de context aangegeven waarin PB PLUS deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor PB PLUS de gegevens verwerkt.

Categorie

Voorbeelden

Context

1/ Identiteitsgegevens van de huurder(s)

2/ Identiteitsgegevens van de verhuurder(s)

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van PB PLUS online te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.

Gegevens over het onroerend goed

Informatie over het onroerend goed teneinde een opdracht tot uitvoering te brengen zoals tussen u en PB Plus overeengekomen.

Deze gegevens worden door u verstrekt.

Gegevens over de verrichtingen van PB PLUS met u

De informatie in verband met uw contacten met PB PLUS, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande PB PLUS, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en PB PLUS (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)

Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant

Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.

Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door PB PLUS zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

PB PLUS verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

4. Voor welke doeleinden verwerkt PB PLUS uw persoonsgegevens ?

PB PLUS verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hieronder beschreven doeleinden. PB PLUS zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

PB PLUS verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op PB PLUS rusten
 • Om een contract met u uit te voeren
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PB PLUS, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen
 • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

4.1. Wettelijke verplichtingen

PB PLUS dient zich te houden aan de wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat PB PLUS moet samenwerken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor PB PLUS uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

4.2. Contractuele relaties tussen PB PLUS en u als klant

Alvorens contracten te sluiten dient PB PLUS soms bepaalde gegevens te verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :

 • Te reageren op uw verzoek,
 • U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract
 • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten,
 • Uw bemiddelingsopdracht te vervullen

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient PB PLUS een aantal gegevens te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen PB PLUS worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

Meer bepaald verwerkt PB PLUS uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

 • Beheer van lopende contracten / bestelde diensten
 • Centraal management en algemeen beeld van de klanten
 • Het beheer van uw dossiers

PB PLUS kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten en/of opdrachten.

4.3. Gerechtvaardigde belangen van PB PLUS

PB PLUS verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft PB PLUS ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

 • Het personaliseren van de diensten van PB PLUS
 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes.
 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van PB PLUS, op basis van enquêtes bij klanten van PB PLUS, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, Facebook) gekoppeld aan PB PLUS.
 • Toezicht op de activiteiten van PB PLUS, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van PB PLUS, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
 • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen.
 • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken.
 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookiebeleid.
 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van PB PLUS of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

4.4. Specifiek gerechtvaardigd belang van PB PLUS : conventionele direct marketing

PB PLUS voert een klantensegmentatie uit om u nieuwe diensten te kunnen voorstellen rekeninghoudend met uw professionele situatie. Daartoe kan PB PLUS onder meer:

 • De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen.
 • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren.
 • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.
 • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen.
 • U gepersonaliseerde advertenties versturen per e-mail, post, of telefoon.

4.5. Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing)

PB PLUS kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiel telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient PB PLUS eerst uw specifieke toestemming te vragen.

Door dit privacybeleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

5. Aan wie maakt PB PLUS uw persoonsgegevens over?

PB PLUS behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

PB PLUS kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die PB PLUS bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

In sommige gevallen is PB PLUS bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

 • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken,
 • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek.

PB PLUS draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :

 • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties.
 • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders.
 • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.
 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.

PB PLUS dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die PB PLUS gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt PB PLUS ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. PB PLUS zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van PB PLUS en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

PB PLUS bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

PB PLUS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van PB PLUS, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

 • o 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
 • o 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van PB PLUS
 • o 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?

PB PLUS hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging

PB PLUS neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van PB PLUS gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal PB PLUS onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal PB PLUS u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?

8.1. Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij PB PLUS. Dit betekent dat u PB PLUS kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
 • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die PB PLUS toelaat om dit te controleren.
 • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met PB PLUS een einde genomen heeft, kan u PB PLUS vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door PB PLUS op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij PB PLUS een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van PB PLUS (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). PB PLUS kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan PB PLUS heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u PB PLUS vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor PB PLUS.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel 4.3 en 4.4. In het geval van 4.3 kan PB PLUS evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Sint-Dionysiusstraat 48, 9051 Sint-Denijs-Westrem of per e-mail naar info@pbplus.be of door het contactformulier op de website te bezoeken.

8.2. Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame

In artikel 4.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.

U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@pbplus.be.
 • Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar Sint-Dionysiusstraat 48, 9051 Sint-Denijs-Westrem
 • Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door PB PLUS is verzonden
 • Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel PB PLUS niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

8.3. Recht om een klacht in te dienen

Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

 • Per post: Sint-Dionysiusstraat 48, 9051 Sint-Denijs-Westrem
 • Per e-mail: info@pbplus.be
 • Telefonisch: 0493/82.24.62
 • Via het contactformulier op onze website

U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

II. Cookie Policy

1. Inleiding

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Wij zijn wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze rubriek over cookies geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@pbplus.be.

2. Wat is een cookie

2.1. Het begrip ‘cookie’

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

2.2. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

Eigen cookies zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst.

Cookies van derden zijn cookies die geplaatst worden door een andere organisatie dan de eigenaar van de website die u bezoekt. Hierbij kan gedacht worden aan cookies die aangemaakt wordt door een onderneming gespecialiseerd in de analyse van websites en aan de eigenaar van de website gegevens bezorgt over de bezoekersfrequentie op zijn site.

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs eigen cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen eigen cookies of cookies van derden zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie en dus ook nadat u uw browser hebt afgesloten. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bvb. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

3. Welke cookies gebruiken wij op onze website ?

3.1. Functionele cookies

Wij gebruiken cookies om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken voor de bezoeker en die er voor zorgen dat de bezoeker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Het gaat om cookies die uw land- en taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden. Het gaat eveneens om een cookie die de stand van uw winkelkar tijdens een bestelling onthoudt, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3.2. Performantie / Analytische cookies

Wij gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van bezoekers en om het gebruikersgemak van onze website te vergroten.

Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze website doen wij ook beroep op Google Analytics die daartoe eveneens gebruik maken van cookies.

4. Uw toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, dient u die cookies te aanvaarden. Dat kan via uw browserinstellingen; of door ons “Privacy en cookie beleid” expliciet te aanvaarden bij uw registratie; of door verder te surfen op de website nadat u een “cookie waarschuwing” hebt gezien op de homepage bij het eerste bezoek aan de website.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als u uw toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen.

Wij wijzen u erop dat webbrowsers u toelaten om uw cookie-instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

· Cookie instellingen in Internet Explorer

· Cookie instellingen in Firefox

· Cookie instellingen in Chrome

· Cookie instellingen in Safari

Cookies zijn maximaal 12 maanden lang actief. Ze kunnen u in geen geval als individu linken aan een naam en/of een voornaam.