1. PB Plus heeft als doel het opmaken van plaatsbeschrijvingen bij intrede en uittrede verhuur. Dit overeenkomstig de voorwaarden zoals hieronder beschreven en overeenkomstig de onderling bekomen samenwerkingsovereenkomst.

2. De algemene voorwaarden zoals hier beschreven gelden op alle opdrachten die door de klant worden gegeven aan PB Plus, via het webplatform, of volgens andere communicatiekanalen (e-mail, telefonisch, post,…). De klant verklaard zich akkoord met deze algemene voorwaarden alvorens een opdracht te geven tot plaatsbeschrijving. Een opdracht is pas officieel als zij gegeven werd in het daarvoor voorziene luik op de website van PB Plus.

3. PB Plus kan gebruik maken van externe partners om een opdracht uit te voeren. PB Plus verbind er zich toe wanneer dit daadwerkelijk het geval is, de externe partners voldoende technische en theoretische kennis hebben die een kwalitatieve afwerking van de opdracht garanderen.

4. PB Plus verbind er zich toe om de opdracht(en) zo degelijk en professioneel mogelijk uit te voeren. De experten verantwoordelijk voor de opmaak beperken zich uitsluitend tot het inspecteren en het registreren van de vaststellingen. PB Plus kan nooit gehouden zijn tot het herstellen en/of verbeteren van de vastgestelde schade en/of gebreken, al dan niet zichtbaar of verborgen.

5. PB Plus maakt naar aanleiding van de gegeven opdracht een uitgebreid en gedetailleerd rapport op, aangevuld met foto’s, van het onroerend goed in de staat dat de expert deze aantreft. Het betreft hier steeds een momentopname van tijdens de inspectie gedane vaststellingen.

6. Eventuele klachten dienen per mail gericht te worden naar info@pbplus.be, binnen de 5 werkdagen na de uitvoering van de plaatsbeschrijving. Enige vertragingen in de uitvoering van de plaatsbeschrijving kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

7. Om een correcte uitvoering door PB Plus te verzekeren dient de klant er voor te zorgen dat :

  • Alle faciliteiten aanwezig zijn teneinde de uitvoering van een correcte en volledige inspectie te garanderen;
  • De werkomstandigheden waarin de inspectie dient te gebeuren beantwoorden aan alle wettelijke vereisten inzake hygiëne en veiligheid;
  • De te inspecteren ruimtes en apparatuur veilig en toegankelijk zijn voor de inspecteur, en dat alle voor te leggen elementen (zoals sleutels, meterstanden, etc) voorhanden zijn;
  • PB Plus in de gelegenheid gesteld wordt toegang te verkrijgen tot de te inspecteren ruimte(s).
  • De gegevens in het opdrachtformulier correct ingevuld zijn. De verantwoordelijkheid ligt hierbij bij de klant. PB Plus kan niet verantwoordelijk geacht worden voor verkeerdelijk ingevulde gegevens bij het geven van de opdracht door de klant.

In geval aan voorgaande zaken tekortgekomen wordt dan kan PB Plus in geen geval een correcte en volledige uitvoering en opleveringstermijn garanderen.

8. De tarieven van PB Plus kunnen steeds opgevraagd worden via mail (info@pbplus.be) of bij de accountverantwoordelijke van de klant. De vermelde prijzen zijn onderhevig aan veranderingen, maar worden steeds met de klant besproken alvorens de prijswijziging door te voeren.

9. De klant heeft het recht om een binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de samenwerkingsovereenkomst en/of opdrachten te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de datum waarop de samenwerkingsovereenkomts werd ondertekend of de opdracht werd gegeven. Om de herroepingstermijn in te roepen volstaat het om de mededeling mbt de herroeping te verzenden via mail (info@pbplus.be) voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de consument wenst dat PB Plus start met zijn opdracht tijdens de herroepingstermijn, dan moet hij bij de uitoefening van het herroepingsrecht aan PB Plus zijn redelijke kosten vergoeden. PB Plus moet deze kosten naar alle redelijkheid kunnen verantwoorden. De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra PB Plus de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

10. De aan PB Plus verschuldigde bedragen uit hoofde van deze overeenkomst die niet betaald zijn binnen de gestelde betalingstermijn zullen verhoogd worden aan een intrestvoet berekend volgens de wettelijke tarieven op de betalingsachterstand in handelszaken. Bij het uitblijven van betaling binnen de vooropgestelde betalingstermijn, behoudt PB Plus zich het recht voor zonder voorafgaande melding de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig op te zeggen. De klant is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle verschuldigde sommen die voortvloeien uit onderhavig contract. Hij verbindt er zich toe de door PB Plus opgelegde betalingsmodaliteiten te respecteren en accepteert dat de facturatie elektronisch gebeurd.

11. PB Plus behoudt zich het recht voor de toekomstige dienstverlening op te schorten en nieuwe bestellingen te weigeren indien de klant de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet respecteert.

12. PB Plus is de exclusieve titularis van alle gebruikersrechten van intellectuele en auteursrechterlijke aard die verbonden zijn aan de PB Plus applicatie(s), websites en aanverwante diensten en producten. Ook de betrokken databanken zijn beschermd door zowel de auteurswet als door de wetgeving ter bescherming van de databanken et de wettelijke bescherming van de producenten van databanken.

12. Alle bijlagen maken integraal deel uit van de overeenkomst en kunnen niet afzonderlijk geïnterpreteerd worden. De nietigheid van één of meer beschikkingen uit de overeenkomst heeft niet de volledige nietigheid van de overeenkomst tot gevolg.

13. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. Alle betwistingen aangaande de interpretatie, zowel tijdens als na beëindiging van onderhavige overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

14. Alle vermelde leveringstermijnen en data zijn schattingen en PB Plus verplicht zich niet tot enige specifieke levertijd of leveringsdatum. Overschrijding van de vooropgestelde leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot afhouding, noch tot annulering van de lopende levering. Mocht er een wijziging zijn in de leveringstermijnen dient PB Plus de klant steeds per mail en/of telefonisch hiervan op de hoogte te stellen.

15. Geen partij is aansprakelijk voor buitengewone omstandigheden die de nakoming van deze overeenkomst verhinderen, en die niet aan een der partijen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen : stakingen in andere bedrijven dan die van partijen, wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan een der partijen afhankelijk is.

16. PB Plus behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen in het kader van de uitbreiding van het dienstenpakket aangeboden door PB Plus. In voorkomend geval worden de aangepaste algemene voorwaarden gepubliceerd op https://pbplus.be/all-rights-r....

17. De contractuele aansprakelijkheid van PB Plus is beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de betrokken bestelling, behoudens afwijkende wettelijke bepalingen. Andere dan louter contractuele schade ingevolge de dienstverlening van PB Plus is beperkt tot het verzekerd bedrag aan lichamelijke en stoffelijke schade. PB Plus verbindt zich hiertoe haar burgerlijke aansprakelijkheid ten allen tijde te verzekeren. In geen geval zal PB Plus aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, daaronder begrepen doch niet gelimiteerd, de bedrijfsschade, de gederfde winst of het verlies van verwachte omzet of verlies van data, geleden door de klant of enige derde.